LENTO.CZ

Uživatel nepřihlášen

       

Zapomenuté heslo | Registrace uživatele

Hlavní stránka  > Lento  > O firmě  > Obchodní podmínky

Vyhledat zboží

Katalog

minimalizovat
maximalizovat

Obchodní podmínky

obchodní firmy LENTO s.r.o., sídlo : Radiměř, čp. 317, PSČ 569 07, IČO : 26007533

I. Účel

Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny k účelu jednání a uzavírání kupních smluv s obchodními partnery obchodní firmy LENTO s.r.o.

nahoru

II. Vymezení základních pojmů uvedených v těchto obchodních podmínkách

1. Prodávajícím se rozumí obchodní firma LENTO s.r.o.

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito podmínkami objedná formou objednávky u obchodní firmy LENTO s.r.o. zboží.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou specifikovány v cenících obchodní firmy LENTO s.r.o., popřípadě v individuálních cenících vedených na internetových stránkách obchodní firmy LENTO s.r.o. pro příslušného kupujícího.

4. Plněním se rozumí zboží dodávané obchodní firmou LENTO s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání.

5. Individuální nabídka se rozumí jednání mezi prodávajícím a kupujícím, jehož výsledkem je stanovení odlišných podmínek dodávání zboží od ustanovení uvedených v těchto obchodních podmínkách a to zejména stanovení cen, kredit limitů, lhůty splatnosti faktury apod.

6. Kredit limit určuje maximální objem nesplacených pohledávek kupujícího u obchodní firmy LENTO s.r.o. a tento kredit limit určuje obchodní firma LENTO s.r.o. na základě platební kázně kupujícího a finanční bonity kupujícího.

7. Zpracování objednávky se rozumí zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o.

8. Splněním obchodní firmou LENTO s.r.o. je okamžik předání zboží kupujícímu.

9. Dopravce se rozumí ten, který se zavazuje odesilateli smlouvou o přepravě věci, že přepraví věc /zásilku/ z určitého místa /místo odeslání/ do určitého jiného místa /místo určení/.

10. Prodlení dlužníka je, jestliže dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Dlužník není v prodlení, pokud nemůže splnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele.

11. Prodlení věřitele je, jestliže věřitel v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z kupní smlouvy nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek.

nahoru

III. Objednávka

1. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči obchodní firmě LENTO s.r.o. s cílem obdržet od této obchodní firmy plnění. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním obchodní firmou LENTO s.r.o. v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v celém rozsahu, pokud je objednávka splněna pouze z části, došlo k uzavření kupní smlouvy pouze v tomto rozsahu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

2. Objednávka zboží, která splňuje náležitosti objednávky uvedené v bodě III. odst. 3 těchto obchodních podmínek a jsou k ní přiloženy doklady uvedené v bodě III. odst. 4 těchto obchodních podmínek a je doručena do obchodní firmy LENTO s.r.o. poštou, faxem na číslo 461 541 831, telefonicky 461 541 078, e-mailem na e-mailové adrese objednávka@papera.cz či jinou elektronickou formou prostřednictvím sítě INTERNET, bude předána pověřenému zaměstnanci obchodní firmy LENTO s.r.o., který zapracuje objednávku do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. Dle specifických situací má kupující možnost kontaktovat přímo obchodní specialisty obchodní firmy LENTO s.r.o. v požadavcích na nekatalogové zboží nebo zaměstnance finančního oddělení z důvodu zjištění stavu kreditního limitu kupujícího.

3. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje :

a/ označení kupujícího dle platného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku - obchodní firma, sídlo, označení statutárního nebo jiného orgánu oprávněného jednat jménem kupujícího v obchodním styku, IČO, DIČ - pokud je plátcem DPH, telefon, e-mail, u fyzické osoby bydliště,

b/ místo plnění /adresa dodání/ - obec, ulice, PSČ, osoba oprávněná k převzetí zboží, identifikační kód adresy a tyto údaje uvádí kupující v objednávce pouze v případě, že nejsou dostatečně specifikovány v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo v případě, že mezi prodávajícím a kupujícím není uzavřena rámcová kupní smlouva, na kterou tato objednávka navazuje,

c/ adresa pro zaslání daňového dokladu v případě, že je odlišná od adresy sídla kupujícího,

d/ jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat ve věcech podepisování objednávky a tyto údaje uvádí kupující v objednávce pouze v případě, že nejsou dostatečně specifikovány v rámcové kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo v případě, že mezi prodávajícím a kupujícím není uzavřena rámcová kupní smlouva, na kterou tato objednávka navazuje,

e/ datum objednání zboží,

f/ požadovaný termín dodání zboží,

g/ pracovní doba kupujícího,

h/ způsob platby,

ch/ druh zboží - objednávkové číslo zboží, název položky, barva, množství zboží, měrná jednotka dle katalogu obchodní firmy LENTO s.r.o.,

i/ razítko a podpis odpovědné osoby kupujícího.

4. K objednávce musí být přiložen platný výpis z obchodního rejstříku, pokud je kupujícím obchodní společnost nebo družstvo a živnostenské oprávnění kupujícího, osvědčení o registraci plátce DPH, pokud je kupující plátcem DPH, bankovní spojení, číslo účtu kupujícího.
Tyto doklady není nutné k objednávce dokládat v případě, že již byly tyto doklady předloženy kupujícím prodávajícímu v dřívějších objednávkách a u těchto dokladů nedošlo k žádné změně. Kupující se zavazuje prodávajícímu bez zbytečného odkladu zaslat tyto doklady v případě, že dojde k jejich změně.

5. Objednávka, která nesplňuje náležitosti uvedené v bodě III. odst. 3 a/ až i/ těchto obchodních podmínek a nejsou k ní přiloženy doklady uvedené v bodě III. odst. 4 těchto obchodních podmínek, může být obchodní firmou LENTO s.r.o. odmítnuta nebo vrácena k doplnění a může být poskytnuta kupujícímu přiměřená lhůta k tomu, aby ji doplnil. Marné uplynutí této lhůty má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.

6. Objednávky, které obdrží obchodní firma LENTO s.r.o. do 17.00 hodin příslušného pracovního dne jsou zpracovány v den, kdy byly doručeny obchodní firmě LENTO s.r.o. a objednávky přijaté po sedmnácté hodině se zpracovávají následující pracovní den po doručení objednávky do obchodní firmy LENTO s.r.o.

7. Kupující je oprávněn zrušit nevyřízenou objednávku, kterou již doručil obchodní firmě LENTO s.r.o. pouze v případě, když tato objednávka ještě nebyla vyřízena a musí tak učinit vždy písemnou formou.

8. Obchodní firma LENTO s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení objednávky, která byla učiněna v jiné než písemné formě písemnou formou.

9. Objednávku zboží neuvedeného v katalogu obchodní firmy LENTO s.r.o. a množství zboží, které je nad rámec běžného objemu prodávaného zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné podobě.

10. Obchodní firma LENTO s.r.o. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči obchodní firmě LENTO s.r.o. splatné ke dni plnění na základě objednávky kupujícího nebo má překročený kredit limit stanovený obchodní firmou LENTO s.r.o.

nahoru

IV. Podmínky uzavření kupní smlouvy a předmět kupní smlouvy

1. Smluvní strany se musí dohodnout na předmětu smlouvy, ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny, termínu plnění, místu plnění, popřípadě na dalších podmínkách, na kterých mají obě smluvní strany zájem. Smluvní strany musí být označeny v přesném znění tak, jak jsou zapsány v obchodním nebo jiném rejstříku. Musí být rovněž uvedeny orgány oprávněné jednat jménem smluvních stran.

2. Předmět kupní smlouvy musí být vymezen přesně, pokud jde o zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu. Množství a sortiment zboží musí být uváděn dle označení a balení uvedeném v katalogu obchodní firmy LENTO s.r.o.

3. Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.

4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

nahoru

V. Kupní cena

1. Kupní cena musí být smluvními stranami dohodnuta. Dohodnutou kupní cenou se rozumí cena, která je uvedena v platném ceníku nebo v ceníku zveřejněném na individuálním účtu kupujícího na internetových stránkách obchodní firmy LENTO s.r.o., který platí v době, kdy je objednávka prodávajícího doručena obchodní firmě LENTO s.r.o. za předpokladu, že tento ceník byl prokazatelně předán prodávajícím kupujícímu nebo zveřejněn na individuálním účtu kupujícího na internetových stránkách obchodní firmy LENTO s.r.o. nejpozději v době vyhotovení objednávky kupujícím. Na faktuře bude uvedena takto dohodnutá kupní cena.

2. Obchodní firma LENTO s.r.o. si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. V případě, že prodávající hodlá provést změnu kupních cen v ceníku, příp. doplnění nebo rozšíření jednotlivých položek zboží, je povinen doručit kupujícímu písemné oznámení nejméně 14 dnů přede dnem účinnosti změny ceníku. Změněné ceny jsou závazné pro kupujícího dnem nabytí účinnosti změny ceníku. K 1.5. každého kalendářního roku bude obchodní firma LENTO s.r.o. vydávat nový katalog zboží a nový ceník tohoto zboží. V průběhu kalendářního roku bude obchodní firma LENTO s.r.o. ceník měnit, pokud se zásadně změní zejména ceny dodavatelů zboží, míra inflace, kurs koruny.

nahoru

VI. Způsob úhrady kupní ceny

1. Faktura je platební a daňový doklad, který musí obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

2. Faktura musí být prokazatelně doručena nebo předána kupujícímu. Na žádost kupujícího může obchodní firma LENTO s.r.o. prodloužit splatnost faktury uvedenou v bodě VI. odst. 8 těchto obchodních podmínek s přihlédnutím k bonitě kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu.

3. Faktura se považuje za včas uhrazenou, jestliže je nejpozději poslední den lhůty splatnosti připsána fakturovaná částka na účet obchodní firmy LENTO s.r.o.

4. V případě, že kupující uhradí fakturu po lhůtě splatnosti, je obchodní firma LENTO s.r.o. oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky od prvého dne prodlení až do doby provedení úhrady dlužné částky.

5. Způsob úhrady kupní ceny :

 • platba předem,
 • platba v hotovosti při předání zboží,
 • platba po dodání zboží,
 • úhrada dobropisem.

6. Platba předem.
Na objednané zboží vystaví prodávající zálohovou fakturu, kterou kupujícímu zašle faxem do druhého pracovního dne po obdržení objednaného zboží na sklad. Zálohová faktura je splatná ve lhůtě sedm kalendářních dnů od data vystavení zálohové faktury na účet prodávajícího a zálohová faktura je uhrazena včas, jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti je částka uvedená v zálohové faktuře připsána na účet prodávajícího a pokud tato zálohová faktura není uhrazena v této lhůtě splatnosti, je objednávka vyřazena ze systému obchodní firmy LENTO s.r.o., neboť nedošlo k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a na objednávku se hledí jako by nebyla učiněna. V případě, že je zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané a uhrazené zboží následující pracovní den po připsání fakturované částky na účet prodávajícího a to nejpozději do konce pracovní doby kupujícího. Při předání zboží předá prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu.

7. Platba v hotovosti při předání zboží.
Zboží, u kterého má být uhrazena kupní cena při předání zboží, bude tato kupní cena uhrazena tak, že kupující uhradí kupní cenu při předání zboží v hotovosti zaměstnanci obchodní firmy LENTO s.r.o. nebo dopravci. V případě, že zboží bude kupujícímu předávat dopravce, bude informace o tomto způsobu platby uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH a tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury obchodní firmě LENTO s.r.o. V případě, že zboží bude kupujícímu předávat zaměstnanec obchodní firmy LENTO s.r.o., bude informace o tomto způsobu platby uvedena na dokladu vystaveném obchodní firmou LENTO s.r.o. včetně celkové částky s DPH a tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury obchodní firmě LENTO s.r.o. a osoba oprávněná předat kupujícímu zboží za obchodní firmu LENTO s.r.o. stvrdí svým podpisem na tomto dokladu, že převzala kupní cenu v hotovosti uvedenou na tomto dokladu.

8. Platba po dodání zboží.
V případě, že kupující má u obchodní firmy LENTO s.r.o. přidělen kredit limit, je mu při expedici zboží vystavena faktura - daňový doklad.
Lhůta splatnosti vystavených faktur je 10 kalendářních dnů od data vystavení faktury, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na jiné lhůtě splatnosti.

9. Úhrada dobropisem.
V případě vystavení dobropisu obchodní firmou LENTO s.r.o. na kupujícího se provede jeho zápočet s neuhrazenými fakturami kupujícího, které jsou vystaveny obchodní firmou LENTO s.r.o. Pokud v době vystavení dobropisu nemá kupující u prodávajícího žádné neuhrazené faktury, dohodnou se prodávající a kupující na lhůtě splatnosti dobropisu a na tom, zda bude dobropisovaná částka uhrazena na účet nebo dojde ke vzájemnému zápočtu pohledávek.

nahoru

VII. Místo a termín plnění

1. Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího, pokud kupující neuvede v kupní smlouvě nebo v objednávce jiné místo plnění.

2. Termín plnění bude dohodnut mezi smluvními stranami v kupní smlouvě a pokud v kupní smlouvě nebude dohodnut platí, že termínem plnění je termín uvedený v bodě VII. odst. 3 těchto obchodních podmínek.

3. Zboží je dodáno obchodní firmou LENTO s.r.o. kupujícímu do druhého pracovního dne po zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. na místo plnění a v pracovní době uvedené kupujícím v kupní smlouvě nebo na objednávce za předpokladu, že se zboží uvedené na objednávce nachází přímo ve skladu prodávajícího. V případě, že se zboží uvedené na objednávce v době zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. nenachází přímo ve skladu prodávajícího, je prodávající oprávněn tuto objednávku kupujícího vykrývat postupně, jak bude docházet zboží na sklad prodávajícího a to ve lhůtě do 15 dnů od zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. Tímto způsobem dochází postupně mezi prodávajícím a kupujícím k uzavírání jednotlivých kupních smluv na dodávku zboží. Po marném uplynutí lhůty 15 dnů od zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. se objednávka považuje za zrušenou a hledí se na ni jako by nikdy nebyla učiněna a je vyřazena ze systému obchodní firmy LENTO s.r.o. Kupující je informován prodávajícím o tom, že nebyla uzavřena kupní smlouva na dodávku zboží, které se v době zapracování objednávky do systému obchodní firmy LENTO s.r.o. nenachází přímo ve skladu prodávajícího a to tak, že obdrží doklad označený "seznam nedodaných položek , na kterém jsou vždy uvedeny nedodané položky týkající se příslušné objednávky, na které dosud nebyla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

4. V případě, že výše objednávky je minimálně 1 000,- Kč prodejní ceny bez DPH, je doprava zboží hrazena obchodní firmou LENTO s.r.o.

5. V případě, že objednávka nepřesáhne částku 1 000,- Kč v prodejních cenách bez DPH, účtuje obchodní firma LENTO s.r.o. kupujícímu částku 99,- Kč bez DPH za dopravu zboží.

6. Dodávky zboží pro kupujícího mohou být obchodní firmou LENTO s.r.o. zastaveny v těchto případech :

- Kupující nemá volný kredit limit pro další dodávky zboží. V tomto případě bude zboží pro kupujícího rezervováno ve skladu prodávajícího po dobu čtyř pracovních dnů a kupujícímu je umožněno, aby během této doby vyřešil kredit limit tak, aby mu zboží mohlo být dodáno. V případě, že se nepodaří kupujícímu v této lhůtě vyřešit kredit limit tak, aby mu zboží mohlo být dodáno, je po této lhůtě zboží ze skladu prodávajícího uvolněno pro ostatní kupující. Kupující může získat volný kredit těmito způsoby :

 1. ve spolupráci s obchodním zástupcem obchodní firmy LENTO s.r.o. zvýší kredit limit
 2. požádá o dodání zboží na dobírku,
 3. uhradí dříve vystavené faktury před lhůtou jejich splatnosti.

- Případ, kdy kupující má nejméně jednu fakturu po lhůtě splatnosti. V tomto případě prodávající nedodá kupujícímu zboží a zboží bude dodáno až po uhrazení všech faktur kupujícího, které jsou po lhůtě splatnosti. V tomto případě nemusí být objednané zboží rezervováno pro kupujícího na skladě obchodní firmy LENTO s.r.o.

V těchto případech nedošlo k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, neboť zboží na základě objednávky kupujícího nebylo prodávajícím dodáno.

nahoru

VIII. Balení zboží

1. Obchodní firma LENTO s.r.o. je povinna zabalit nebo opatřit zboží pro přepravu způsobem stanoveným v kupní smlouvě

2. Neurčuje-li kupní smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je obchodní firma LENTO s.r.o. povinna zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

nahoru

IX. Převzetí zboží

1. Kupující si zboží převezme v místě plnění a převzetí zboží potvrdí na dodacím listu. Kupující je povinen při převzetí dodacího listu ihned odkontrolovat údaje uvedené na dodacím listu a pokud zjistí některé nesrovnalosti, pak tyto opraví na dodacím listu ihned. Osobou oprávněnou k převzetí zboží za kupujícího je osoba uvedená v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo v objednávce vyhotovené kupujícím.

2. V případě, že kupujícímu bude dodáno zboží podle jeho objednávky a kupující při převzetí zboží od prodávajícího sdělí prodávajícímu, že si zboží objednal nesprávně a toto zboží je pro něj nepotřebné, může prodávající vzít zboží od kupujícího zpět a vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu a to formou dobropisu. Pokud půjde o platbu v hotovosti, pak prodávající může od kupujícího převzít pouze kupní cenu za zboží, které si kupující převzal formou dodacího listu a na faktuře vyznačí převzetí pouze části fakturované částky v hotovosti a na zbývající fakturovanou částku vystaví kupujícímu prodávající dobropis. Dodací list bude upraven současně při předání zboží na místě předání zboží za vzájemné součinnosti prodávajícího a kupujícího, což bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran.

3. Kupující má možnost vrátit prodávajícímu zboží, které si omylem objednal do 10 dnů ode dne, kdy zboží převzal v případě, že toto zboží je zjevně nepoužité, nepoškozené, je zabaleno v originálním nepoškozeném obalu a je doložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží. Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží uvedené v katalogu obchodní firmy LENTO s.r.o. a dodávané v obvyklém množství, přičemž pro tyto účely se za obvyklé množství zboží považuje průměrné měsíční množství zboží dodávané obchodní firmou LENTO s.r.o. jednotlivým kupujícím vypočítané jako průměr za poslední období posledních šesti měsíců. O tom, že kupující chce zboží vrátit prodávajícímu, musí kupující písemně a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží informovat prodávajícího a s prodávajícím dohodnout způsob vrácení tohoto zboží a způsob vrácení uhrazené kupní ceny za toto zboží.

nahoru

X. Doklady vztahující se ke zboží

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady /například záruční listy, návody k použití zboží, ., jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i další doklady stanovené v kupní smlouvě.

2. Předání dokladů se uskutečňuje při dodání zboží v místě tohoto dodání.

nahoru

XI. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

nahoru

XII. Odpovědnost za vady

Při posuzování odpovědnosti za vady se postupuje podle § 422 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

nahoru

XIII. Záruka za jakost

1. Obchodní firma LENTO s.r.o. poskytuje záruku za jakost zboží po dobu dvou let ode dne dodání zboží s výjimkou potravinářského zboží, pro které platí záruční doba uvedená na obalu tohoto zboží udaná výrobcem zboží a s výjimkou zboží, pro které platí záruční doba delší jak dva roky. O delší záruční době jak dva roky je povinen prodávající kupujícího informovat a prokazatelně mu předat doklad o této záruční době. Je-li obchodní firma LENTO s.r.o. povinna odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá obchodní firma LENTO s.r.o.

3. Odpovědnost obchodní firmy LENTO s.r.o. za vady, na něž se vztahuje záruku za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je obchodní firma LENTO s.r.o. nebo osoby, s jejichž pomocí obchodní firma LENTO s.r.o. plnila svůj závazek.

4. Reklamace musí být písemná a musí být prokazatelně doručena obchodní firmě LENTO s.r.o. a musí obsahovat popis vady, popřípadě popis, jak se vada projevuje, označení osoby kupujícího oprávněného reklamovat toto zboží s doložením tohoto oprávnění, telefonní a faxové spojení na tuto osobu a reklamace musí být touto oprávněnou osobou podepsána. K reklamaci musí být přiložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží a zboží musí být zabaleno v originálním nepoškozeném obalu.

5. Po přijetí reklamace obchodní firmou LENTO s.r.o. bude tato prokazatelně předána zaměstnanci pověřenému vyřízením reklamace, který se ihned spojí s reklamujícím kupujícím a při vyřizování reklamace si bude počínat tak, aby zamezil případnému způsobení dalších škod a reklamaci vyřídil bez zbytečného odkladu. Určený zaměstnanec obchodní firmy LENTO s.r.o. se spojí s kupujícím, který písemně reklamoval dodané zboží bez zbytečného odkladu a to nejpozději do dvou pracovních dnů a společně se dohodnou na nejvhodnějším způsobu postupu a vyřízení reklamace.

nahoru

XIV. Náhrada škody

Kdo poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

nahoru

XV. Závěrečná ustanovení

1. Na tyto obchodní podmínky se prodávající a kupující v textu rámcové kupní smlouvy odvolají a stanou se součástí obsahu rámcové kupní smlouvy a budou k rámcové kupní smlouvě připojeny, popřípadě prodávající může jiným způsobem než v rámcové kupní smlouvě potvrdit svým podpisem, že byl seznámen s textem obchodních podmínek, obdržel je, souhlasí s nimi a bude je v plném rozsahu jejich platného znění akceptova.

2. Právní vztahy založené na základě obchodních podmínek se posuzují podle obchodních podmínek platných v době vzniku těchto právních vztahů.

3. Prodávající a kupující se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto obchodních podmínek především dohodou a teprve v případě neúspěšnosti smírného řešení vzniklých sporů, jsou strany oprávněny obrátit se na příslušný soud.

4. Tyto obchodní podmínky upravující uzavírání kupních smluv byly schváleny valnou hromadou společníků obchodní firmy LENTO s.r.o. dne 2.1.2004 a změněny mohou být stejným způsobem jakým byly schváleny.

  Nákupní košík 

  0 ks v celkové ceně: 0,00 Kč

  Zobrazit košík | Objednat

  LENTO s r.o.

  akce právě probíhá ...